Voor misbruik en oneigenlijk gebruik heeft de gemeente geen expliciet beleid. Het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik is verweven in gemeentelijke regelingen en de organisatiecultuur. De beheersmaatregelen (verbijzonderde) interne controles en principes als functiescheiding en integriteit vormen daarvoor de randvoorwaarden.

In 2018 en 2019 is er een follow up onderzoek uitgevoerd inzake de fraude risicoanalyse 2017 inclusief misbruik en oneigenlijk gebruik en corruptie-analyse.