(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2019

31-12-2018

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriele vaste activa

Eigen vermogen

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

111

120

Algemene reserve

18.778

17.367

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

468

875

Bestemmingsreserves

58.306

50.141

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.822

2.857

Gerealiseerde resultaat

4.123

6.561

Sub-totaal

3.401

3.852

Sub-totaal

81.207

74.069

Materiële vaste activa

Voorzieningen

Investeringen met economisch nut

171.677

177.713

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

8.988

7.726

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

32.324

32.913

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

2.931

1.764

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

27.271

25.341

Gronden uitgegeven in erfpacht

15.810

11.916

Sub-totaal

247.082

247.883

Sub-totaal

11.919

9.490

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Kapitaal verstrekkingen aan:

Onderhandse leningen van:

- Deelnemingen

23.330

20.559

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

293.968

305.948

Leningen aan:

- Binnenlandse bedrijven

5.187

5.327

- Deelnemingen

30.690

32.496

- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000

20.000

Overige langlopende leningen u/g

5.807

5.953

Waarborgsommen

52

62

Sub-totaal

59.827

59.008

Sub-totaal

319.207

331.337

Totaal vaste activa

310.310

310.743

Totaal vaste passiva

412.333

414.896

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

55.813

49.174

Banksaldi

3.711

10.135

Gereed product en handelsgoederen

8.491

8.356

Overige schulden

14.084

14.795

Sub-totaal

64.304

57.530

Sub-totaal

17.795

24.930

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Vorderingen op openbare lichamen

2.704

2.709

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

20.295

18.774

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

21.908

23.732

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:

Overige vorderingen

12.190

10.924

- Europese overheidslichamen

0

0

- Het Rijk

979

1.409

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.487

673

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

2.263

1.941

Sub-totaal

36.802

37.365

Sub-totaal

25.024

22.797

Liquide middelen

Kassaldi

7

9

Banksaldi

2.473

5.876

Sub-totaal

2.480

5.885

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

6

6

- Het Rijk

971

1.365

- Overige Nederlandse overheidslichamen

4.558

3.770

Overige nog te ontvangen bedragen

34.291

43.296

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren

1.430

2.663

Sub-totaal

41.256

51.100

Totaal vlottende activa

144.842

151.880

Totaal vlottende passiva

42.819

47.727

Totaal generaal

455.152

462.623

Totaal generaal

455.152

462.623

Gewaarborgde geldleningen

14.871

16.197

Garantstellingen

1.042.995

1.046.471