Evenals de afgelopen jaren schrijft Deventer zwarte cijfers. Na alle verrekeningen, zoals budgetoverhevelingen, bedraagt het saldo €1,5 miljoen voordelig. In de 3e kwartaalrapportage 2019 was nog uitgegaan van een nadeel van €122.000. Hierbij merken wij op dat in P en C-documenten zoals; de begroting, voorjaarsnota, de kwartaalrapportages en bij de waardering grondexploitaties voor in totaal €1,9 miljoen is onttrokken uit de generieke weerstandsreserve. In de 4e Kwartaalrapportage 2019 was ook een voordelige uitkomst van de rekening 2019 van €1,5 miljoen voorspeld. Het voordelig saldo wordt conform het gestelde in de 4e kwartaalrapportage gestort in de generieke weerstandsreserve.

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Meer informatie