4
0
0
0
0
15
1
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 8.816 Verschil € -144

€ 406.516

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 7.083 Verschil € -759

€ 410.638

0,0 %

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.
Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders (nu nog een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning) met een goede ruimtelijke onderbouwing voor initiatieven uit de samenleving.

De nieuwe Omgevingswet zou per 2021 in werking treden, maar dat is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2022. Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee, en biedt vooral ook grote mogelijkheden om ruimtelijke vraagstukken breder aan te vliegen. Deventer maakt daar volop gebruik van, en wacht daarbij de komst van de wet niet af. In de geest van de Omgevingswet zijn we al veel meer verbinder tussen partijen in de samenleving, dan de bedenker van plannen en realisator in een. Nog steeds is er sprake van een set aan ruimtelijke spelregels die samen met partijen tot stand komen. De gemeente bewaakt deze spelregels met het oog op het maatschappelijk belang. We hebben bovendien al een Omgevingsvisie, we zijn bijna zover dat we een bestemmingsplan Stad en Dorpen hebben vastgesteld en we hebben al een goed lopend gremium waar nieuwe initiatieven worden besproken (de Carrousel). Deventer vervult daarin de rol van voorloper in Nederland.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting.
Daarnaast verzorgen we een stevige inbreng in discussies die op regionaal, provinciaal of landelijk niveau spelen om te zorgen dat de Deventer belangen optimaal uit de verf komen.
De manier waarop we beleid formuleren is al veranderd en blijft de komende tijd in verandering. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren(vergunningen/handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Het accent komt veel meer dan voorheen te liggen bij het uitnodigen, faciliteren en begeleiden van initiatieven vanuit de samenleving.

Meer informatie