Hieronder volgt een korte toelichting op hoofdlijnen van de verschillen in saldi van de uitkomsten tussen de begroting 2019 na wijziging en de realisatie 2019. Dit betreft verschillen inclusief de puttingen en stortingen uit/in reserves. Een gedetailleerde toelichting treft u aan in de programmatoelichting in het jaarverslag.

Programma Burger en bestuur

Het nadelig resultaat van €64.000 betreft een nadeel door de storting in de voorziening wethouderspensioenen van €200.000 en voordelen op de kosten van de raad leges Burgerzaken.

Programma Openbare orde en veiligheid

De lasten en baten in dit programma verschillen €65.000 nadelig. Dit zijn per saldo diverse onderwerpen met kleine verschillen.

Programma Leefomgeving

Het programma heeft een voordelig resultaat van €1,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van onderhoudswerken. Bij de budgetoverhevelingen wordt voorgesteld een bedrag van per saldo €1,2 miljoen over te hevelen.

Programma Milieu en duurzaamheid

De lasten en baten in dit programma hebben een nadelige uitkomst van €599.000. Dit komt door de stijging van de lasten voor afvalverwerking die niet in de tarieven waren verdisconteerd.

Programma Ruimtelijke ordening

Het programma heeft een voordelig rekeningresultaat van €614.000. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van eenmalige projecten. Bij de budgetoverhevelingen wordt voorgesteld een bedrag van per saldo €555.000 over te hevelen.

Programma Herstructurering en vastgoed

De lasten en baten in dit programma verschillen €8.000 voordelig.

Programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Het voordelig exploitatieresultaat van €3,3 miljoen betreft met name het eerder ontvangen van het dividend van KonnekteD ad €3.240.000. Dit bedrag wordt via het programma Algemene dekkingsmiddelen gestort in de generieke weerstandsreserve.

Programma Meedoen

Het programma heeft een voordelig resultaat van €1,5 miljoen. Er zijn voordelen in totaal €1,3 miljoen op Samenkracht, Hulpmiddelen, WMO-dienstverlening en Eigen bijdrage WMO. Een nadeel is er op de schuldhulpverlening van €204.000.

Programma Jeugd en onderwijs

De lasten en baten in het programma verschillen €113.000 voordelig. Dit betreft een nadeel op Jeugdhulp van €170.000 (nagekomen lasten 2017 en 2018) en peuterspeelzalen €47.000.

Programma Economie, kunst en cultuur

Het programma kent per saldo een negatief exploitatieresultaat van €119.000. Dit wordt met name veroorzaakt door meer onderhoud culturele panden.

Programma Bedrijfsvoering

Het voordeel in het programma van €819.000 wordt veroorzaakt door voordelen: I-werkorganisaties voor het grootste gedeelte te verklaren door lagere niet gebouw gebonden kosten, personele kosten DOWR-i, loonsom team Finance & Control en dekking overhead.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Het nadeel op het programma van €2,5 miljoen is het nadeel door de storting in de Generieke weerstandsreserve van het bedrag ad €3,2 miljoen, wat als dividend KonnekteD op programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt is ontvangen. Daarnaast is er op basis van de decembercirculaire 2019 in de Algemene uitkering een voordeel van €866.000. Daarnaast is er negatieve budgetoverheveling van €380.000 in verband met een nog te ontvangen teruggave BTW.