(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma

Burger en bestuur

7.304

1.351

-5.952

8.373

1.310

-7.063

8.640

1.515

-7.125

266

205

-62

Openbare orde en veiligheid

10.044

626

-9.418

10.138

651

-9.486

10.151

663

-9.488

13

11

-2

Leefomgeving

34.391

14.243

-20.148

37.077

14.059

-23.018

37.000

16.014

-20.986

-76

1.956

2.032

Milieu en duurzaamheid

15.068

12.656

-2.412

16.138

13.009

-3.128

16.512

12.913

-3.599

375

-96

-471

Ruimtelijke ontwikkeling

6.280

3.392

-2.888

8.649

5.173

-3.475

7.792

5.892

-1.900

-857

718

1.575

Herstructurering en vastgoed

14.442

15.311

869

18.049

24.201

6.152

36.474

38.764

2.290

18.425

14.563

-3.862

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

72.128

39.415

-32.713

73.470

39.295

-34.175

73.310

42.561

-30.749

-160

3.266

3.426

Meedoen

79.741

4.260

-75.482

84.180

5.030

-79.150

79.501

4.925

-74.576

-4.679

-105

4.574

Jeugd en onderwijs

35.267

670

-34.597

37.873

3.554

-34.319

37.522

3.295

-34.227

-351

-259

93

Economie, kunst en cultuur

17.987

2.663

-15.324

19.766

4.064

-15.702

19.712

2.803

-16.909

-54

-1.261

-1.207

Bedrijfsvoering

33.186

7.877

-25.309

34.092

8.065

-26.027

32.632

7.966

-24.666

-1.460

-99

1.360

Subtotaal programma's

325.839

102.464

-223.375

347.804

118.411

-229.392

359.246

137.311

-221.935

11.442

18.899

7.456

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

0

197.789

197.789

0

201.960

201.960

0

203.056

203.056

0

1.096

1.096

Lokale heffingen

-16

26.462

26.478

-16

26.624

26.640

-6

26.622

26.627

10

-3

-13

Calculatieverschillen

3.935

2.822

-1.113

4.155

2.910

-1.245

4.478

3.326

-1.152

323

416

93

Saldo financieringsfunctie

-882

882

-723

723

-654

654

69

0

-69

Dividend

1.245

1.245

1.385

1.385

1.385

1.385

0

0

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

863

566

-297

931

1.025

95

977

571

-406

46

-454

-501

Uitvoeringskosten lokale heffingen

1.355

3

-1.352

1.195

3

-1.192

1.105

15

-1.090

-90

12

102

Stelposten

6.454

0

-6.454

-34

0

34

0

0

0

34

0

-34

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen

11.710

228.888

217.178

5.507

233.908

228.401

5.900

234.974

229.074

393

1.066

674

Onvoorzien

225

0

-225

25

0

-25

0

0

0

-25

0

25

Resultaat voor resultaatbestemming

337.774

331.351

-6.423

353.336

352.319

-1.017

365.146

372.285

7.139

11.810

19.965

8.155

Mutaties reserves

Burger en bestuur

0

70

70

30

134

104

30

132

102

0

-3

-3

Openbare orde en veiligheid

6

28

22

95

170

75

95

106

12

0

-63

-63

Leefomgeving

394

1.349

955

3.072

5.152

2.080

2.292

3.573

1.282

-780

-1.578

-798

Milieu en Duurzaamheid

0

748

748

88

364

276

88

235

148

0

-129

-129

Ruimtelijke ontwikkeling

0

185

185

23

1.151

1.128

1.024

1.191

167

1.001

40

-960

Herstructurering en vastgoed

109

342

233

6.080

1.008

-5.072

3.184

1.983

-1.201

-2.896

975

3.871

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

0

86

86

260

618

358

260

504

244

0

-113

-113

Meedoen

455

1.447

993

5.054

2.413

-2.641

7.299

1.578

-5.721

2.245

-835

-3.080

Jeugd en onderwijs

1.500

2.826

1.326

5.950

7.402

1.453

6.098

7.572

1.474

148

169

21

Economie, kunst en cultuur

43

183

140

2.671

2.508

-164

1.323

2.247

924

-1.349

-261

1.088

Bedrijfsvoering

887

836

-52

1.640

2.014

375

1.604

1.437

-167

-36

-578

-542

Algemene dekkingsmiddelen

4.205

5.921

1.716

11.985

14.909

2.924

18.073

17.796

-277

6.088

2.888

-3.200

Subtotaal Mutaties reserves

7.600

14.022

6.422

36.946

37.842

895

41.368

38.353

-3.014

4.422

512

-3.909

Resultaat na resultaatbestemming

345.374

345.374

0

390.282

390.161

-121

406.514

410.639

4.126

16.232

20.478

4.245