De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

(bedragen x €1.000)

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

111

120

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

468

875

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.822

2.857

Totaal

3.401

3.852

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2019:

(bedragen x €1.000)

Boekwaarde
31-12-2018

Herrubricering

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderin
gen

Boekwaarde
31-12-2019

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

120

0

0

0

9

0

0

111

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

875

-695

293

3

2

0

0

468

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.857

0

270

0

170

135

0

2.822

Totaal

3.852

-695

563

3

181

135

0

3.401

Toelichting Herrubricering:

Tuinen van Zandweerd is een voormalig NIEGG complex dat bij de begroting 2017 conform BBV regelgeving gesplitst is in materiële en immateriële activa.
De gemaakte kosten zijn medio 2019 in een grondexploitatie gebracht, waarvoor de Raad begin 2019 het ruimtelijke en financiële kader heeft vastgesteld.

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2019 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2019 ten laste van het krediet is gebracht.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden betreft activering van investeringen aan de geluidswal A1 bij Bathmen op grond die in eigendom is van Rijkswaterstaat.
De desinvestering betreft een bijdrage in de kosten voor opstelling intentie-overeenkomst Oranjekwartier.

(bedragen x €1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Geluidswal A1 Bathmen

2.455

269

269

Voorbereidingskrediet Dreef

58

13

13

Voorbereidingskrediet Oranjekwartier

140

141

141

Voorbereidingskrediet Shita terrein en speeltuinlocatie

236

84

209

Voorbereidingskrediet van Hetenstraat

105

55

55

Totaal

2.994

562

687