Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen.  

Mutaties via reserves

In de begroting 2019 werd ervan uitgegaan dat per saldo €1,3 miljoen uit de reserves zou worden onttrokken. In de jaarrekening 2019 is dit per saldo een storting van €2,6 miljoen. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.  

Rente over reserves

Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de bijgestelde begroting 2019 ongewijzigd.

Over te hevelen budgetten

Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.   

Analyse rekeninguitkomst 2019

In de 3e kwartaalrapportage 2019 werd uitgegaan van een nadelig resultaat van €122.000. Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt €4,1 miljoen voordelig. Door het voordelige resultaat van €4,1 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €2,6 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €1,5 miljoen. Op hoofdlijnen is dit voordelig resultaat als volgt te verklaren.

Uitkomst rekening 2019 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

Programma

Bedrag

Toelichting

a

Wethouderspensioen

Burger en bestuur

-200

Door RAET wordt jaarlijks een berekening gemaakt van de pensioenverplichting van de wethouders. Omdat het rentepercentage de laatste jaren sterk aan het dalen is, moet de voorziening wethouderspensioenen worden aangevuld. In september is er voor €650.000 aangevuld. Dit was een aanname. Nu de definitieve berekeningen bekend zijn, moest er nu nogmaals €200.000 worden gestort in de voorziening wethouderspensioenen.

b

Raad

Burger en bestuur

71

Per saldo zijn er voordelen met betrekking tot de uitgaven van de Raad (€71.000) als gevolg van niet uitgevoerde rekenkameronderzoeken en voordelen op fractievergoedingen.

c

Straatreiniging

Leefomgeving

-100

De kosten van gladheidsbestrijding zijn hoger uitgevallen.

d

Afvalstoffen

Milieu en duurzaamheid

-640

De werkelijke lasten zijn in 2019 €0,63 miljoen hoger dan voorzien bij de 3e kwartaalrapportage 2019 (voornamelijk vanwege incidentele effecten). Eind 2019 zijn definitieve afrekeningen ontvangen over de jaren 2015 t/m 2018. Met name de definitief vastgestelde vergoedingen voor kunststof en drankpakken is neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling over meerdere jaren komt tot uiting in 2019. Daarnaast zijn de verwerkingskosten in 2019 hoger gebleken.

e

Minimabeleid

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

255

Dit voordeel ontstaat voornamelijk doordat er minder aanvullende bijstand aan jongeren onder de 21 is verstrekt (€105.000 voordelig). Het aandeel bijzondere bijstand met betrekking tot de kosten voor beschermingsbewind is wel licht gestegen ten opzichte van 2018, maar in de begroting was rekening gehouden met een grotere toename (€120.000 voordelig). Daarnaast zijn er nog diverse kleine voor- en nadelen ten aanzien van minimabeleid.

f

Participatiebudget

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-100

Als gevolg van een herijking van de kosten bij Circulus Berkel wordt in 2019 een hoger aandeel doorberekend naar de gemeente Deventer voor het onderdeel participatie in de dienstverleningsovereenkomst. Dit leidt in 2019 tot een nadeel van 210.000. Naar de toekomst toe worden maatregelen genomen om de kosten te verlagen. Deze maatregelen konden nog niet worden geëffectueerd in 2019. Daarnaast zijn er in 2019 nog diverse kleine voor- en nadelen waardoor het nadeel voor participatie per saldo €100.000 bedraagt.

g

Schuldhulpverlening

Meedoen

-204

Diverse opbrengsten met betrekking tot schuldhulpverlening zijn in de realisatie lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van €70.000. Daarnaast zijn de lasten ten aanzien van diverse noodzakelijke ICT-middelen €70.000 hoger dan begroot. Tevens wordt er een dotatie gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren ad. €55.000.

h

Eigen bijdragen WMO

Meedoen

314

Sinds 2019 is de eigen bijdrage verlaagd naar €17,50 per vier weken. Op basis van een rekentool is een inschatting gemaakt van het effect op de eigen bijdragen. De opbrengsten zijn te laag ingeschat. Bovendien kent de verlaging van het abonnementstarief een aanzuigende werking. Het aantal cliënten van hulp in het huishouden is ten opzichte van 2018 met circa 14% gestegen, met ook als gevolg een stijging van de eigen bijdragen.

i

Hulpmiddelen WMO

Meedoen

195

Aan het einde van het jaar 2019 zijn minder nieuwe hulpmiddelen verstrekt dan in de eerste 10 maanden. Bovendien zijn in de laatste maanden ook veel bestaande hulpmiddelen uit het depot verstrekt. Dit maakt dat de kosten voor koop en onderhoud van hulpmiddelen uiteindelijk lager uitvallen dan voorzien in de 3e kwartaalrapportage

j

Samenkracht

Meedoen

290

Op samenkracht is er sprake van een onderbesteding. Deze onderbesteding zit met name in een viertal onderdelen; innovatie Wmo (€42.000), van individueel naar collectief (€77.000), vrijwilligersbeleid (€56.000) en jongerenactiviteiten (€37.000). De oorzaken zijn verschillend waarbij wordt opgemerkt dat de in de begroting 2019 opgenomen prestaties zijn behaald. Zo is het budget jongerenactiviteiten afhankelijk van de vraag van externe partijen. In 2019 zijn er weinig aanvragen gedaan. Op het innovatiebudget is er een onderbesteding als gevolg van het terugvorderen van een subsidiebedrag (€64.000) over het jaar 2018. Verder zijn er bedragen op het product gezondheidsbeleid geboekt die feitelijk vallen onder de activiteiten zoals beoogd met het budget vrijwilligersbeleid. Per saldo is daarmee het beschikbare budget voor vrijwilligersbeleid wel ingezet. Tot slot is de onderbesteding op het onderdeel van individueel naar collectief het gevolg van het niet geheel nodig hebben van een overheveling uit 2018 en middelen vanuit een overheveling uit het BW/MO-budget. Daarnaast een voordeel van €42.000 omdat de Provincie bij de afrekening van het project "Wie zorgt er later voor jou" de onderbesteding niet terugvordert.

k

WMO-dienstverlening

Meedoen

758

De uitgaven WMO-dienstverlening (persoonlijke ondersteuning, dagbesteding en hulp bij het huishouden) zijn significant lager dan begroot. Dit heeft een tweetal oorzaken:
- de taakstelling transformatie is voor €250.000 gerealiseerd vanuit Jeugd. Dit budget is toegevoegd aan de begroting WMO
- in 2019 zien we een stabilisatie van de uren voor begeleiding en dagbesteding WMO. Dit terwijl nog een volumestijging was voorzien in de begroting. Hierdoor ontstaat een voordeel van circa €350.000 op de zorg in natura en €150.000 op de PGB, in totaal €500.000.
Als we de zorgvraag stabiel kunnen houden dan lijkt het realiseren van de resterende taakstelling transformatie haalbaar.

l

Jeugdzorg

Jeugd en onderwijs

-170

De kosten Jeugdzorg vallen circa €170.000 hoger uit dan voorzien, met name als gevolg van nagekomen lasten over voorgaande jaren (2017 en 2018).

m

Leerlingenvervoer

Jeugd en onderwijs

103

Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeente Deventer het leerlingenvervoer zelfstandig uit, na een aanbesteding samen met Apeldoorn en Zutphen. De kosten onder de nieuwe aanbesteding vallen lager uit dan voorzien. Het budget voor de uittredesom van €240.000 is overgeheveld naar 2020, omdat eind 2019 nog geen overeenstemming was over de hoogte ervan. Eind januari hebben alle gemeenten ingestemd met een voorstel. Voor Deventer betekent dit een uittredesom van €142.000. Daarnaast hebben alle gemeenten zich gecommitteerd om vanaf 2020 een bijdrage te doen in de bestemmingsreserve optimalisatiekosten. Voor Deventer betekent dit een bijdrage van maximaal €152.000.

n

Onderhoud culturele gebouwen

Economie, kunst en cultuur

-169

Een negatief resultaat met name op het taakveld cultureel erfgoed, onderhoud gebouwen (€169.000).Het reguliere groot onderhoud wordt planmatig en binnen de financiële kaders uitgevoerd. In 2019 zijn er meer kosten gemaakt dan verwacht bij met name de Bergkerk, Lebuïnuskerk en de Waag

o

Toerekening overhead aan projecten

Bedrijfsvoering

242

De overheadkosten op het programma bedrijfsvoering zijn voor het merendeel gedekt uit de structureel beschikbare apparaatsbudgetten van programma’s. Circa €2,5 miljoen van de overheadkosten moet gedekt worden door een opslag op uurtarieven voor eenmalige projecten. Doordat er in 2019 meer uren zijn gerealiseerd op deze projecten is er een voordeel van circa €190.000 op de dekking overheadkosten

p

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

440

DOWR-i werkorganisatie (voordeel €148.000)
Voor de DOWR-I is het resultaat €228.000 positief. Voor de Gemeente Deventer betekent dit een voordeel van afgerond €148.000. Dit voordeel ten opzichte van de begroting is met name ontstaan doordat bepaalde licentiekosten niet (deels) doorberekend zijn, met deze update van licentie was in de begroting echter wel rekenschap gehouden. Daarnaast is er strak gestuurd op inhuur van personeel. Bij een aantal mensen is het contract niet verlengd of is er eerder gestopt. Deze kosten waren in eerste instantie wel meegenomen in de prognose bij de 3e kwartaalrapportage.
Finance & Control (voordeel €149.000)
Bij het team Finance & Control is in 2019 een voordeel te zien van €149.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door niet ingezette vacatureruimte. Door de wisseling van de teammanager is de doorontwikkeling van het team nog niet ingezet. Hieraan wordt in 2020 invulling gegeven. Om dit zorgvuldig te doen kost tijd. Bij de 3e kwartaalrapportage is hiervan al melding gedaan. De hoogte van de vrijval was toen nog niet exact bekend. In 2020 wordt duidelijk wat qua bezetting nodig is afgezet tegen de beschikbare formatie.
Facilitaire Zaken (voordeel €153.000)
Bij Facilitaire Zaken is er een voordeel van €153.000. Dit voordeel bestaat voor het grootste deel uit Biebquest (abonnementen gemeentebreed) en voordelen facilitaire kosten zoals kantoorartikelen, drukwerk, restauratieve voorzieningen en een deel op de loonsom.

q

Voorziening dubieuze debiteuren

Algemene dekkingsmiddelen

-172

De voorziening dubieuze debiteuren moet worden aangevuld met €172.000

r

Decembercirculaire 2019 Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen

681

Op basis van de decembercirculaire 2019 Algemene uitkering is er een hogere opbrengst van €1.096.000. Hiervan wordt via het programma Milieu en het programma Meedoen voor een bedrag van €415.000 overgeheveld naar 2020

s

Diversen

Diverse

-55

Betreft diverse kleine voor- en nadelen op diverse programma’s