De resultaatbestemming omvat alle stortingen in en puttingen uit de reserves, die ten laste komen respectievelijk ten gunste komen van de exploitaties. Ook is in dit programma de rente, die wordt toegevoegd aan de reserves opgenomen.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

Lasten/Baten

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Toevoegingen rente aan reserves

393

393

393

0

Stortingen in reserves

Lasten

7.207

36.554

40.975

-4.421

Puttingen uit reserves

Baten

14.022

37.842

38.353

-511

Saldo

6.422

895

-3.015

3.910

Voor een specificatie van de stortingen in en puttingen uit diverse reserves wordt verwezen naar bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves.