Uit het overgrote deel van de (verbijzonderde) interne controles blijkt dat de gemeente heeft gehandeld binnen de geldende kaders en richtlijnen van het voorwaardencriterium.
Er is getoetst op financiële fouten en onzekerheden met betrekking tot de aspecten recht, hoogte, duur.

De totale financiële onrechtmatigheid over het dienstjaar 2018 bedroeg €995.520 (excl. Btw). Dit was vooral te wijten aan onrechtmatige Europese aanbestedingen uit in het verleden (vóór 2012/2013) afgesloten contracten. Hieronder volgt een toelichting op de financiële fouten in 2019. De financiële onzekerheid over het dienstjaar 2019 was nihil.

Deloitte heeft met betrekking tot de uit te voeren standaard controles (VIC’s) 2019 de volgende primaire processen getoetst.

  • Inkopen goederen en diensten
  • Rechtmatigheid Europese aanbestedingen
  • Investeringen
  • Participatiewet
  • Subsidieverstrekkingen
  • Subsidievaststellingen
  • Belastingopbrengsten
  • Verhuuropbrengsten

Uit de door Deloitte uitgevoerde standaard controles vloeiden geen financiële onrechtmatigheden uit voort.

Specifiek vervolgonderzoek aanbestedingen

Aanvullend op bovengenoemde controles is er intern een specifiek vervolgonderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de aanbestedingen van inkopen respectievelijk inhuur. Er is getoetst aan de Aanbestedingswet. Onderstaand de bevindingen.

Inkoop

Na een rechtmatig verlopen aanbestedingstraject inzake een applicatie rondom de processen Jeugd en WMO is tijdens het implementatietraject noodzakelijkerwijs besloten om deze toch niet af te ronden. Om alsnog de continuïteit van deze processen te kunnen waarborgen en zorgvuldig een nieuw aanbestedingstraject te kunnen uitvoeren is er bewust voor gekozen om voor de bestaande leveranciers, nieuwe opdrachten te verstrekken. Het risico van onrechtmatigheid is bij de besluitvorming meegewogen en geplaatst tegenover de controle gap van de rechtmatigheid (totale onrechtmatigheidsgrens: 1% van lasten (inclusief reserves); deze bedraagt afgerond €4,06 miljoen). Per saldo bedraagt de onrechtmatigheid van deze inkoop €132.872 (excl. Btw).

Inhuur

Expliciet is getoetst of de externe inhuur financieel rechtmatig is uitgevoerd in 2019. Uit dit onderzoek is gebleken dat één inhuurpost ad. € 88.222 (excl. Btw) is aan te merken als onrechtmatig. Het betreft de inhuur van een juridisch planoloog voor de inzet van diverse projecten. De opdrachtwaarde komt in het boekjaar 2019 (inclusief de opdrachtwaarde van het boekjaar 2017) uit boven de Europese aanbestedingsdrempel ad. € 221.000 (excl. Btw).

Historische onrechtmatige posten

Daarnaast zijn de 2 historische onrechtmatige posten KPN en PinkRoccade per 31 december 2019 gecontroleerd; zoals eerder gememoreerd hangen deze samen met opdrachtverleningen van voor de periode 2012/2013.
Deze kennen nog een onrechtmatigheid over geheel 2019 van totaal €671.248 (excl. Btw). De 2 onrechtmatige historische inkoopcontracten betreffen:

  • PinkRoccade €671.248 (excl. Btw)

Per 15 januari 2019 is een aanzienlijk deel van de onrechtmatigheid komen te vervallen. Reden hiervoor is dat de softwareapplicatie voor belastingen/ financiën op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (maar wel met voorafgaande vrijwillige publicatie) aan Pink Roccade is gegund. Op basis van de uitzonderingsgronden binnen de kaders van de Europese aanbestedingsrichtlijnen was dit mogelijk. De totale omzet 2019 van de crediteur PinkRoccade was €1.230.093 (excl. Btw). De omzet ten behoeve van de softwareapplicatie voor belastingen/ financiën bedroeg €558.845 (excl. Btw). De resterende onrechtmatige omzet bedroeg derhalve: €671.248 (excl. Btw). Deze onrechtmatigheid bedroeg in 2018 €906.709 (excl. Btw)

  • KPN BV ad. € 0 (excl. Btw).

De onrechtmatigheid vanuit het verleden had betrekking op de omzet “vaste telefonie”; de omzet mobiele telefonie was al wel aanbesteed conform de richtlijnen. Per november 2018 zijn we voor vaste telefonie gebruik gaan maken van via het collectief KING aanbestede contracten. Kortom inmiddels is de onrechtmatigheid dus geheel komen te vervallen in 2019. Deze onrechtmatigheid bedroeg in 2018 €88.811 (excl. Btw).

De totale financiële onrechtmatigheid over het dienstjaar 2019 bedraagt dus in totaal €892.342 (excl. Btw): in 2018 (€995.520 excl. Btw).

De bevindingen van de controles, onderzoeken en audits zijn opgenomen in de voortgangsrapportages per 10 juni 2019, 10 oktober 2019 en op 10 februari 2020 welke zijn aangeboden aan de directie en het bestuur.

Het sociale domein

In de afgelopen periode zijn de verantwoordingen en bijbehorende controlerapportages ontvangen van de SVB, BVO Jeugdzorg IJsselland en de zorgaanbieders WMO en Beschermd wonen. De gemeentelijke accountant weegt de uitkomsten hiervan mee in zijn oordeel over de rechtmatige bestedingen in de gemeentelijke jaarrekening.

Verantwoording SiSa, IMG en OA

Op basis van de uitgevoerde controlewerkzaamheden blijkt dat op de drie aangeleverde bijlagen SiSa, IMG en OA) het totaal financieel verantwoorde bedrag ad €47.249.804 juist en rechtmatig is.