Grondbeleid

De afgelopen jaren is de gemeente behoedzaam omgegaan met de exploitatie van gronden voor woningbouw en de ontwikkeling van bedrijfsruimten. Daardoor heeft de gemeente risico’s kunnen beheersen en grondprijzen reëel gewaardeerd.
Met andere partijen werkt de gemeente aan het optimaliseren van het woningaanbod in Deventer. De gemeente beschikt over voldoende voorraad bouwgrond voor bedrijventerreinen en voorzieningen.

Woningbouwproductie op koers

In 2019 was er sprake van een grote vraag naar nieuwe woningen. De ontwikkeling van Steenbrugge fase 1 verloopt voorspoedig. Een groot aantal kavels in Eikendal is verkocht en ook voor de grotere kavels in Eikendal Noord is goede belangstelling. Het plan voor Tuinen van Zandweerd mag zich verheugen in een grote belangstelling.

Verkoop nieuwe bedrijfskavels verloopt goed

De feitelijk verkoop van bedrijfskavels in Deventer is boven verwachting. Meest in het oog springt de eind 2019 op het A1 Bedrijvenpark overeengekomen grondtransactie  voor de bouw van een nieuw distributiecentrum.
De vooruitzichten voor de sport- en leisurestrook langs de Holterweg zijn minder duidelijk. Het exploiteren van dergelijke functies in nieuwbouw blijkt nog steeds lastig.

Stijging verliesvoorzieningen verlieslatende grondexploitaties, stijging resultaat overige grondexploitaties en daling risicoprofiel

Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2019 zijn alle grondexploitaties geactualiseerd. Het resultaat van de verlieslatende grondexploitaties is gedaald met €4.216.078 ten opzichte van de halfjaarlijkse actualisatie bij de tweede kwartaalrapportage 2019. De beschikbare verliesvoorziening van €45.668.478 wordt opgehoogd naar €49.884.556. De belangrijkste oorzaak daarvan ligt bij het A1 Bedrijvenpark, met name als gevolg van bijgestelde opbrengststijgingen en afgenomen exploitatiebijdragen. Ook het resultaat van Sluiskwartier is verslechterd als gevolg van bijgestelde kostenramingen.  

Van de winstgevende grondexploitaties neemt het resultaat toe met €1.601.666 van €2.661.475 tot €4.263.141. Dit toegenomen resultaat is aanleiding om €1.050.436 als tussentijdse winstneming voor Eikendal bij de jaarrekening 2019 door te voeren.
Het beschikbare weerstandsvermogen voor de risico’s bedraagt €8.677.556 (stand derde kwartaalrapportage 2019). Het risicoprofiel van de grondexploitaties waarvoor weerstandsvermogen aangehouden moet worden daalt met €2.141.700 tot €6.535.856.

Tot slot hebben in 2019 diverse mutaties (grondverkopen en toegenomen kosten) in “afgesloten complexen” plaats gevonden, per saldo leidend tot een nadeel van €137.611.

(bedragen x €1)

Grondexploitaties

Verliesvoorziening/
resultaat tlv egalisatiereserve weerstandsvermogen

Resultaat

Risicoprofiel
tlv specifieke weerstandsreserve

Resultaat

Saldo effecten

Resultaat

Verlieslatende grondexploitaties

4.216.078

Verslechtering

€ 2.141.700

Verbetering

2.074.378

Verslechtering

Winstgevende grondexploitaties

1.050.436

Verbetering

0

1.050.436

Verbetering

Mutaties afgesloten grondexploitaties

137.611

Verslechtering

0

137.611

Verslechtering

Totaal

3.303.253

Verslechtering

2.141.700

Verbetering

-1.161.553

Verslechtering