In de planning - en control documenten van de gemeente wordt aandacht besteed aan de (financiële) risico’s die de gemeente met haar verbonden partijen loopt. Voor het risicomanagement van een verbonden partij geldt dat er een juiste verhouding moet zijn tussen behartiging van het publieke belang en het te lopen risico (continuïteit van de organisatie). Bedacht moet worden dat de gemeente een tweedelijns positie heeft: Risicomanagement is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van verbonden partijen zelf. Bestuurders van verbonden partijen dienen tijdig in te spelen op ontwikkelingen en dienen risico's in afdoende mate te beheersen. De toezichthouders moeten dit bewaken. Een sterke governance structuur en adequaat risicomanagement dat geïntegreerd is in de gehele bedrijfsvoering, dragen bij aan het „in control‟ zijn van verbonden partijen.

Bij optredende financiële problematiek binnen een verbonden partij (rekeningnadeel en / of nadeel in meerjarenperspectief) wordt de volgende lijn gevolgd.

  • Eerst wordt het weerstandsvermogen van een verbonden partij aangesproken;
  • Vervolgens worden beheermaatregelen getroffen om de exploitatie sluitend te houden / maken en wordt besloten tot aanvulling van het weerstandsvermogen binnen de verbonden partij tot de vastgestelde norm;
  • Voorwaarde voor beperking van financieel risico is een toereikende liquiditeitspositie van de verbonden partij;
  • Indien beheermaatregelen niet tot een gezond financieel meerjarenperspectief (kunnen) leiden en het liquiditeitssaldo niet toereikend is, loopt de gemeente als aandeelhouder (en als GR-partij) financieel risico. In het treffen van beheermaatregelen wordt ook betrokken of financiële zekerheid kan worden gevonden in een eventuele verkoop  van eigendommen (met name vastgoed).

Indien bovenstaande niet mogelijk is, dan loopt de gemeente financieel risico met de volgende mogelijke consequenties:

  • Tijdelijk / structureel beroep op aanvullende subsidie;
  • Tijdelijke / structurele verstrekking van financiering / een kredietfaciliteit;
  • Aanvulling aandelenkapitaal.

De gemeente heeft voor alle onvoorziene risico’s  binnen haar programma’s (ook die wegens financieel risico op verbonden partijen) een weerstandsvermogen beschikbaar. De vraag is of de omstandigheden bij de verbonden partijen nu zodanig zijn gewijzigd dat een specifiek weerstandsvermogen moet worden aangehouden.
Zoals in raadmededelingen en in deze paragraaf beschreven is de continuïteit van de schouwburg in het geding. De continuïteit van deze NV is afhankelijk van nog te nemen gemeentelijke besluitvorming over een nog actualiseren verzoek van de schouwburg voor subsidie over 2019, voor 2020 en 2021 en aanvulling van het weerstandsvermogen. Daarnaast is definitieve gemeentelijke besluitvorming over het verstrekken van gemeenteleningen voor vervangingsinvesteringen aan de schouwburg nodig. Voorwaarde daarvoor is een sluitende meerjarige begroting van de schouwburg.
Nadat in november 2019 het eindrapport Ebben over de schouwburg is afgerond, is aan de interim-directeur van de schouwburg verzocht te onderzoeken in welke mate de eerder aangeleverde financiële documenten aanpassing behoeven en of daarmee ook de subsidieverzoeken gewijzigd moeten worden ingediend.  De interim directeur van de Deventer Schouwburg heeft begin maart een verkenning aangeboden waarin een pakket aan maatregelen is gepresenteerd die erop gericht is het huidige inhoudelijke programma te continueren, binnen de financiële en inhoudelijke kaders zoals vastgesteld in de cultuurvisie. Voor de nadere uitwerking van dit plan is inmiddels een projectleider aangetrokken.  
Het college neemt t.z.t. vernieuwde subsidie aanvragen in behandeling en legt daarover voorstellen aan de gemeenteraad voor. Voorshands is op basis van de eerdere aanvraag van mei 2019 in de stand van de generieke weerstandsreserve alvast rekening gehouden met het verstrekken van eenmalige subsidie.

 Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen waarin de financiële belangen in verbonden partijen en het financieel risico aan de orde komt.