Per 1 januari 2019 bedroeg het saldo van de reserves €68 miljoen (exclusief rekeningresultaat). In de jaarrekening 2019 is dit gestegen naar €77 miljoen (exclusief rekeningresultaat). De stand van de reserves op 31 december 2018 en 31 december 2019 kan over de verschillende categorieën als volgt worden verdeeld:

(bedragen x €1.000)

31-12-2018

31-12-2019

Reserves met specifiek weerstandsmotief

15.708

14.260

Reserves met algemeen weerstandsmotief

1.660

4.517

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

4.518

8.149

Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie

24.275

29.088

Bestemmingsreserves met rentebeslag

4.725

5.107

Financieel technische bestemmingsreserves

16.623

15.962

Reserves met specifiek weerstandsmotief

De daling van deze reserves is een gevolg van een daling van de risico's grondexploitatie. Het betreft een besluit bij de Voorjaarsnota 2019.

Reserves met algemeen weerstandsmotief

De stijging komt met name door de storting in de reserve voor ontvangen dividend KonnekteD van €3,2 miljoen. Dit bedrag is 2019 ontvangen. Op basis van de besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2019 is hier pas in 2020 rekening mee gehouden. In 2020 wordt het bedrag conform het besluit bij de Voorjaarsnota 2019 uit de reserve geput.

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

De stijging wordt met name veroorzaakt door de vorming van de reserve Jeugdprojecten met een bedrag van €3,8 miljoen. In de 3e kwartaalrapportage 2019 is hierover het besluit genomen.

Bestemmingsreserve met egalisatiefunctie

Dit betreft met name de storting van €2,9 miljoen in de reserve Beschermd wonen. Dit was het verschil in de begrote uitgaven en inkomsten en de werkelijke. Dit wordt geëgaliseerd via de reserve.

In de bijlagen is een standenregister toegevoegd, waarin de diverse begrote puttingen en stortingen in/uit reserves en de werkelijke worden weergegeven. Hierbij is ook vermeld wanneer de raad dit besluit heeft genomen.