Organisatie controlefunctie

De gemeente Deventer vindt een sterke controlefunctie van groot belang. Onder deze controlefunctie valt:

 • Optimaliseren van het zelf controlerend vermogen;
 • Beheersing van de risico’s;
 • Gedegen evaluaties van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gemeentelijk beleid (ex. Artikel 213a Gemeentewet);
 • Toepassen van organisatie ontwikkel audits.

Belangrijke aspecten bij de organisatie van de controlefunctie zijn

 • Opzetten van heldere kaders (doelstellingen en randvoorwaarden);
 • Heldere (tussentijdse) informatievoorzieningen;
 • Een goed opgezette en beschreven administratieve organisatie;
 • Goed verankerde (verbijzonderde) interne controle van processen waarbij wordt vastgesteld dat:
  • Er in de opzet sprake is van een goede Administratieve Organisatie/Interne Beheersing;
  • De processen worden uitgevoerd volgens de beschreven opzet;
  • De interne controlemaatregelen worden uitgevoerd volgens de gestelde kwaliteitseisen.
 • Management control en het voeren van de gesprekken hierover;
 • Risicomanagement.

Interne controles en onderzoeken

De artikelen 212 en 213a uit de Gemeentewet bepalen dat het college jaarlijks diverse interne controles en onderzoeken uitvoert om te bepalen of beleidsuitvoering door de ambtelijke organisatie binnen de gestelde kaders plaatsvindt.

De uit te voeren controles en onderzoeken zijn opgenomen in het  auditplan 2019 en hebben onder andere betrekking op fiscale audits, getrouwheidscontroles, standaard controles op primaire processen en specifieke onderzoeken.
De gemeente kent een aantal primaire processen (o.a. inkopen) met een fors materiele omvang waarbij het van belang is dat deze periodiek worden getoetst “buiten het proces”; het zijn zogenaamde verbijzonderde interne controles (VIC’s). Deze standaard verbijzonderde controles worden vanaf de tweede helft 2018 uitgevoerd door de huisaccountant Deloitte conform de optie die hiervoor was opgenomen in de offerte aanvraag ten behoeve van Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten (in 2017).
Kernoverwegingen hierbij zijn geweest doelmatigheidsaspecten (lees: structurele realisatie bezuinigingen en de verder aanscherping van de eisen op het gebied van onafhankelijkheid, deskundigheid en kwaliteit inzake het “zelfstandig uitvoeren van de verbijzonderde interne controles” teneinde “Cos 610” proof te kunnen zijn zodat de accountant volledig kan steunen op deze controles. Het begrip “Cos 610” proof houdt in dat de accountant de uitgevoerde werkzaamheden niet behoeft te “dupliceren” (lees: afzonderlijk weer moet toetsen / screenen).