(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2019

31-12-2018

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa

3.401

3.852

Algemene reserve

18.778

17.367

Materiële vaste activa

247.082

247.883

Bestemmingsreserves

58.306

50.141

Financiële vaste activa

59.827

59.008

Resultaat rekening

4.123

6.561

Totaal Eigen Vermogen (1)

81.207

74.069

Voorzieningen (2)

11.919

9.490

Vaste schulden (3)

319.207

331.337

Totaal Vaste activa

310.310

310.743

Totaal Vaste financieringsmiddelen (1+2+3)

412.333

414.896

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

64.304

57.530

Kortlopende schulden

17.795

24.930

Vorderingen

36.802

37.365

Overlopende passiva

25.024

22.797

Liquide middelen

2.480

5.885

Overlopende activa

41.256

51.100

Totaal Vlottende activa

144.842

151.880

Totaal Vlottende passiva

42.819

47.727

Totaal generaal

455.152

462.623

Totaal generaal

455.152

462.623

Activa

De daling van de activa is met name het gevolg van de afname van de overlopende activa. Dit betreft met name faciliterend grondbeleid bedrijvenpark A1 en Spijkvoorderenk.  Daarnaast stijgen de voorraden (boekwaarde grondexploitatie).

Passiva

Het eigen vermogen is gestegen in vergelijking met 2018. Het vreemd vermogen (vaste schulden) is gedaald. Dit komt door het aflossen van geldleningen. De kortlopende schulden zijn afgenomen. Het banksaldo bij de BNG is fors lager dan per ultimo 2018.